Assistance

Start af virksomhed
Assistance til allokering, etablering og registrering 
Mægling med institutionerne og kontakter med advokater, kon-sulenter og andre operatører 
Oplysning om lovgivning 
Bistand i forbindelse med offentlige indkøb

Assistance med messetolk
Afholdelse af seminarer og arrangementer både i Italien og Danmark 
Styring af mindre vækstgrupper af producenter i Italien og Danmark 

Møder mellem virksomheder
Koordinering af kalenderaftaler med virksomheder og / eller samarbejdspartnere i Danmark 
Organisering af delegationer til og fra Italien 
Bistå og støtte for det praktiske arbejde, såsom internet, for-tolkninger og oversættelser

Oversættelse og tolkning
Oversættelsestjenester til dokumenter, tekster, korrespondance og diverse mægling 
Sprog (italiensk, dansk og engelsk) 
European Consultancy (i samarbejde med Sammenslutningen Focuseurope) 

Deltagelse i europæiske begivenheder
Deltagelse i arrangementer organiseret af de europæiske institu-tioner, såsom tematiske konferencer, workshopper, informationsdage.

Markedsdata

Opsøgning af Kontakter
Finde navnene på italienske og danske virksomheder.
Opsøgning og udvælgelse af relevante kontakter gennem vores netværk og vores database.
Kontakter til lokale myndigheder, brancheorganisationer og større business-netværk.
Mægling mellem italienske og danske virksomheder.

Market Research
Markedsanalyse og kortlægning af konkurrenceforhold 
Undersøgelser af distributions- strukturer 
Undersøgelse af markedsandele, marketing-mix og priser 
Kvalitativ og kvantitativ analyse af markedet indenfor klientens interesseområde 
Konkurrentanalyser og anbefalinger om målrettet market entry
Udstillinger, arrangementer og projekter 
Information og rådgivning om større udstillinger i Danmark eller Italien 
Støtte til reservation, udstillinger og invitationer

Nyheder om EU’s indkøbsudbud
Nyhedsbrevet, sendt hver uge i gennemsnit, i elektronisk form, indeholder et udvalg af offentlige forbud fra EU-institutionerne, til køb af varer, tjenesteydelser eller leverancer, i Italien eller andre europæiske lande og uden for Europa.

Rapportering via e-mail om udvalgte udbud af EU-midler
Overvågning af meddelelser offentliggjort af de europæiske institutioner for levering af tilskud og medfinansiering (interna-tionalisering af virksomheder, virksomhedernes konkurrence-evne, forskning og udvikling, miljø, kultur, ungdom, uddannel-se, transport og infrastruktur, udviklingssamarbejde osv. ..)

Analyse af EU's finansieringsprogrammer
Oplysninger om udvalgte programmer for EU-midler, herunder hvordan man kan få adgang til finansiering. 

Publikationer
Finde Publikationer udgivet af de europæiske institutioner, såsom manualer, retningslinjer og bedste praksis, hvidbøger, grønbøger, udviklingsplaner, skemaer osv. vedrørende EU-anliggender.

Rådgivning

Skatterådgivning
Oplysning om skatteforhold 
Inddrivelse af moms 
Regnskaber til rådighed gennem Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
Juridisk støtte og kontakter til banker 
Toldspørgsmål

Svar på spørgsmål
Rådgivning om europæiske anliggender (europæiske støttepro-grammer, EU kontrakter) for spørgsmål vedrørende udvikling og fremme.

Telefonisk rådgivning
Italiensk, engelsk og dansk

Tjenesterne betales efter forudgående budget. Medlemmer af handelskammeret opnår rabatter på de fleste tjenester.